Lataa PDF (201 Kt)

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset Kuluttajaluottotiedot, jatkuva luotto


1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella. Lomakkeella on esitetty keskeiset luottoa koskevat tiedot. Lomakkeella tiedot on annettu ns. arvoin, jolloin esimerkiksi todellinen vuosikorko on laskettu viiden (5) vuoden takaisinmaksuajalla olettaen, että käytössä oleva luoton määrä on 7 000 euroa.

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

LuotonantajaOsoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Internetosoite

Mash Finance Oyj,
y-tunnus 2159120-9 (myöhemmin luotonantaja)

Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki
010 217 1011
asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.mash.com/fi tai www.euroloan.fi

Mash Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä Mash ja Euroloan. Näissä ehdoissa Mash ja Euroloan rinnastetaan myöhemmin Mash Finance Oyj:hin.

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:

Jatkuva luottotili

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

200-15 000 €

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa sitä, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja asettaa luoton asiakkaan käyttöön asiakkaan luottotilille luottopäätöksen jälkeen. Luotto on nostettavissa kokonaan tai osissa välittömästi tämän jälkeen kuitenkin siten, että ensimmäinen luoton nostoajankohta ei voi olla kello 23:00 – 07:00 välisenä aikana.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen:

Maksettavana on seuraavaa:

Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät pääomalyhennyksen ja mahdollisen koron. Kuukausierän suuruus on vähintään luottosopimuksessa sovittu euromääräinen minimilyhennys.

Maksun eräpäivä on sovittu eräpäivä.

Muut luottosopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä sovitun eräpäivän mukaan.

Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.

Maksettava kokonaismäärä:

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen koosta ja luottosopimuksen voimassaolosta.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on 7000 €, on korkoineen ja kuluineen 10 284,80 €, josta 600 € lainanhoitokuluja, 150 € luoton perustamiskuluja ja 2534,80 € on korkokuluja, olettaen, että luottoaika, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja että luotto maksetaan takaisin 60 erässä kuukauden välein. Luoton korko on 12,9% ja tilinhoitomaksu 150 € vuodessa ensimmäisen vuoden jälkeen. Luottokustannukset ovat yhteensä 3284,80 €. Tällöin todellinen vuosikorko on 17,60 %.

Esimerkissä huomioidaan luoton perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.

Vaadittavat vakuudet:

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.

Luotto on pääsääntöisesti vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko:

Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista, joka määritellään Luotonantajan verkkopalvelussa luottopäätöksen yhteydessä asiakaskohtaisesti.

Todellinen vuosikorko:

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

16.43%-29.59%

Todellinen vuosikorko on tyypilliselle luotonantajan asiakkaalle 18,46 %.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:

- vakuutus:

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon. 

 

Ei

Ei

Muut kustannukset:

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Kuukausimaksu tyypilliselle asiakkaalle 0,00 euroa.

Vuosimaksu tyypilliselle asiakkaalle 0,00 euroa (0,00 – 50,00 euroa)

Luottotilin avausmaksu/luoton perustamismaksu tyypilliselle asiakkaalle 150 euroa (0,00 – 150 euroa)

Nostoprovisio% tyypilliselle asiakkaalle 3,65% (0% - 22,5%)

Luotonantajalla on oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä luotonsaajalta luottosopimuksessa mainitut palkkiot ja maksut. Luotonantaja voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Luotonhakija saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen Luottosopimuksen syntymistä. Lisäksi Luotonantaja voi periä Luotonsaajalta Luottokustannuksiin kuulumattomia hinnastossa eriteltyjä kuluja Luotonsaajan itse valitsemista lisäpalveluista, jotka eivät ole luottosuhteen johdosta Luotonantajan tiedossa ja joita ei lasketa mukaan laskettaessa kuluttajasuojalain mukaista todellista vuosikorkoa tai kuluttajasuojalain mukaista luottokustannusten maksimimäärää.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotosta perittävä korko on korkolain perusteella vahvistettu viitekorko lisättynä luotonantajan kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Viitekorko tarkistetaan kuuden kuukauden välein, ja näin ollen korkoa voidaan muuttaa kuuden kuukauden välein, mikäli koron perusteena oleva viitekorko on muuttunut.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa muita luottosopimuksen mukaisia kuluja, palkkioita ja maksuja lain muutoksen, viranomaispäätöksen, yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi edellyttäen, ettei mahdollinen korotus ole suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua luottosopimuksen mukaan peritään. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Luotonsaajalle, ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, esimerkiksi pakkomyynti, ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä korko.

Viivästyneen maksun huomautuskulu 5 €

Luottosopimuksen eräännyttäminen 25 euroa (velkapääoma enintään 250 euroa)

Luottosopimuksen eräännyttäminen 50 euroa (velkapääoma yli 250 euroa)

Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle myös muut saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

Jos luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy perintäkuluihin.

 4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus:

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta:

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.

Tehdessään luottohakemuksen luotonsaaja antaa samalla luotonantajalle toimeksiannon kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonhakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta

 

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite

Mash Finance Oyj, y-tunnus 2159120-9 (myöhemmin luotonantaja)

Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki
010 217 1011
asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.mash.com/fi tai www.euroloan.fi


Mash Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä Mash ja Euroloan. Näissä ehdoissa Mash ja Euroloan rinnastetaan myöhemmin Mash Finance Oyj:hin.

Rekisteröinti:

Mash Finance Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus 2159120-9.

Valvova viranomainen:

Mash Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

b) luottosopimuksen osalta

 

Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi.

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun luottolimiitti on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruutusilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvista riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikka Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Luotonantajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.

c) oikeussuojan osalta

 

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh: 010 366 5200
Fax: 010 366 5249
www.kuluttajariita.fi

Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.