Euroloan-sovellus
Euroloan app store
Euroloan Google play

Tili- ja luottoehdot

1. LUOTONANTAJA

Nimi: Euroloan Consumer Finance Oyj
Kotipaikka: Helsinki
Y-Tunnus: 2159120-9
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@euroloan.fi
Internetosoite: www.euroloan.fi

Euroloan Consumer Finance Oyj (myöhemmin Euroloan) toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Luotto on jatkuvaa luottoa

2.2. Luottokustannukset ovat luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.

2.3. Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista, joka määritellään my.euroloan-palvelussa luottopäätöksen yhteydessä. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan korkoa nostetulle summalle sekä nostoon liittyville kustannuksille, jotka lisätään luoton määrään.

2.4. Todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Sopimuksessa mainittu todelliset kulut huomioiva vuosikorko on laskettu luottohakemuksen sähköisellä allekirjoittamishetkellä olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, käytössä oleva luoton määrä on 1 500 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin kuukausittain 12 samansuuruisena eränä. Laskelmassa on huomioitu mahdollinen tilin vuosi- tai kuukausimaksu.

2.5. Pankkipäivä on määritelty tässä sopimuksessa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA

Luotonsaaja voi pyytää luotonantajalta luottoehdot sopimussuhteen aikana maksutta. Luotonantaja toimittaa luottoehdot luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla.

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Euroloanin verkkopalvelusivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus, joka on Google Finland Oy:n toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä.

5. LUOTTOTILIN MYÖNTÄMINEN

Luottotili voidaan myöntää hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka täyttää Euroloanin luotonantokriteerit. Luottotilin hakija vastaa yksin tai takaajan kanssa yhteisvastuullisesti luottotiliä koskevien ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. Luottotilin hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Luottotilin hakemuksen sähköisesti allekirjoittamalla hakija antaa Euroloanille luvan hankkia luottotilin kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen muttei rajoittuen hakijan pankkiin ja työnantajaan sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja/tai yksityisestä luottorekisteristä.

Hyväksyessään luottotilin ehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Euroloan tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä luotonhakijalle. Euroloan lähettää luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot hakijan rekisteröityessä käyttäjäksi hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvästi.

Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja Euroloanin kesken luottosopimuksen, jonka ehtoina ovat nämä yleiset luottotilin ehdot. Mikäli Euroloan hyväksyy hakemuksessa esitettyä pienemmän luottolimiitin tai suuremman vähimmäislyhennyksen luottotilille, kyseessä on tarjous, joka luotonhakijan täytyy hyväksyä edelleen sähköisesti, jotta luottosopimus syntyy.

Euroloan ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä luottopäätöksiä, elleivät hylkäämisen pääasiallisena syynä ole hakijan merkittävät maksuhäiriömerkinnät. Euroloan ei ole velvollinen kertomaan luottopäätöksen pohjaksi hankkimaansa tietoa hakijalle.

6. LUOTTORAJA

Euroloan-luottotilin luottoraja voi olla enintään 10 000 euroa. Myönnetystä luottorajasta ja vähimmäismaksuerästä ilmoitetaan asiakkaalle luottopäätöksen yhteydessä.

Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa, ja muutoksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Euroloan voi myös muuttaa tai peruuttaa luottorajan, mikäli luotonsaaja laiminlyö velvollisuutensa.

7. LUOTTOTILIN KÄYTTÖ

Luotonantaja avaa myönnetyn luottolimiitin luotonsaajan käyttöön välittömästi luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Luottolimiitti on käytettävissä heti. Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa luottosopimuksessa sovitun luottorajan puitteissa edellyttäen, että kuukausierät ja muut maksut on maksettu viimeistään eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää.

8. LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät muun muassa kuukausimaksun, koron maksamattomalle pääomalle sekä luoton lyhennyksen. Mahdollinen vuosimaksu lisätään tilistä maksettaviin kuluihin. Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi luottolimiittiä perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Kuukausierän suuruus määräytyy luotonottajan toiveen mukaan. Euroloanilla on oikeus määrätä kuukausittainen euromääräinen vähimmäiserä luottosuhdetta muodostettaessa. Kuukausierä on kuitenkin vähintään 20 euroa. Mikäli luotonsaajan velka on tätä pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja muine maksuineen. Kuukausierään lasketaan lisäksi kuuluviksi muut luottotilin käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka on määritelty hinnastossa.

9. LUOTON KORKO

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottotilin avoimelle saldolle luottosopimuksessa sovitun koron. Luotosta perittävä korko on korkolain perusteella vahvistettu viitekorko lisättynä Euroloanin kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Viitekorko tarkistetaan kuuden kuukauden välein ja se on nähtävissä Euroloanin internet-sivuilla (hinnasto).

Viitekorko on Euroopan keskuspankin korko, jota sovelletaan viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää. Korko pyöristetään ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Vahvistettua viitekorkoa sovelletaan aina seuraavat kuusi kuukautta. Luotonsaajalle ilmoitetaan voimassa oleva korko Euroloanin internetsivuilla tai luotonsaajan henkilökohtaisilla tunnuksilla my.euroloan-verkkopalvelussa. Mikäli koron laskennassa käytettävän viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy viitekorko lain tai viranomaisohjeen mukaisesti. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Euroloan on vastaanottanut luotonsaajan toimeksiannon luotonnostosta.

Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Euroloan-luottotilin esimerkkiluotossa, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, käytössä oleva luoton määrä on 1 500 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 samansuuruisena eränä kuukauden välein, kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko tyypilliselle asiakkaalle on 14,9 %. Esimerkissä on huomioitu tyypillisen asiakkaan luottotilin vuosi- ja/tai kuukausimaksu, nostoprovisio sekä luoton korko. Euroloan voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen luottosuhteen syntymistä.

Luottoon liittyvät maksut ja korko määräytyvät luotonhakijan taustan mukaisesti sisältäen muttei rajoittuen seuraaviin tekijöihin:
 • Omistaako luotonhakija asunnon
 • Luotonhakijan luottohistoria ja nykyisten luottojen määrä
 • Luoton yhteisvastuullisten takaajien määrä
 • Luotonhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät
 • Luotonhakijan kanta-­asiakkuus
 • Luotonhakijan maksukyky
 • Luoton koron vaihteluväli on marginaalin vaihteluväli 7,0 %–29,80 % + viitekorko

10. VIIVÄSTYSKORKO JA VIIVÄSTYSMAKSUT

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan.

11. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Luotonantaja on velvollinen korvaamaan luotonsaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut tämän luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Luotonantaja korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Luotonantaja ei kuitenkaan vastaa luotonsaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Luotonsaajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos luotonsaaja laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella luotonsaajalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, luotonsaajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, luoton käyttämisestä suoritettava vastike, luotonantajan mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

12. LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Euroloanilla on luoton koron lisäksi oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä alla esitetyt luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut. Euroloanilla on oikeus muuttaa näitä kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle, ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin. Jokainen asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen, joka perustuu Euroloanin luottokartoitukseen.

Asiakkaan saamassa henkilökohtaisessa tarjouksessa kulut ja maksut ovat seuraavat:

12.1. Luottotilin avausmaksu 0–20 €
12.2. Vuosimaksu 0–50 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.3. Kuukausimaksu 0–24,50 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.4. Nostoprovisio 0–50 € + 0–20,25 % nostetusta pääomasta
12.5. Luottorajan muuttaminen 10–50 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.6. Vähimmäislyhennyksen muuttaminen 5–20 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.7. Eräpäivän siirto 5 €
12.8. Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20–40 €
12.9. Maksuhuomautus 5 €
12.10. Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle
12.11. Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €
12.12. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 80 € / alkava tunti
12.13. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 € / todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa
12.14. Vakuuden lisäys tai muutos 200 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.15. Takaajan lisäys tai muutos 50–200 € ja 0–10 % luottolimiitistä
12.16. Laskutuslisä 0–20 € ja 0–5 % laskusta
12.17. Lyhennysvapaa kuukausi 10 € ja 2–20 % luottolimiitistä
12.18. Paperilasku 0–10 €
12.19. Lasku sähköpostiin 0–10 €
12.20. Pikanosto-/pikamaksu: 0–5 € + 0–3,8 %
12.21. Hetinosto-/hetimaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %
12.22. Maksun pikakäsittely: 0–2 € + 0–1,9 %
12.23. Lasku my.euroloan-palveluun on aina maksuton
12.24. Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. Luotonantaja ei palauta alle 10 € ylisuorituksia.

Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi luotonsaajan on korvattava Euroloanille perinnästä aiheutuvat perintäkulut perintälain mukaan. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

13. TAKAAJAN YHTEISVASTUU

Luottosopimuksen allekirjoittanut sekä yhteisvastuullinen takaaja vastaavat yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Euroloanille koko luoton pääomasta, korosta sekä muista sopimuksessa eritellyistä maksuista, kuluista ja palkkioista.

14. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

15. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva luotto erääntyy luotonsaajan tai yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta, korosta tai muista maksuista ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.
Lisäksi luotonantaja voi eräännyttää luoton maksettavaksi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Luotonantajalla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Euroloanille viivytyksettä. Luotonsaajan on todistettava Euroloanille yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy luotonsaajan tai yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Mikäli luoton yhteisvastuullinen takaaja kuolee tai hänet asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta, luotonsaajan tai takaajan on hankittava uusi Euroloanin hyväksymä takaaja yhden kuukauden määräajassa. Muutoin luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi.

16. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Euroloanilla on oikeus kohdistaa viivästynyt suoritus kuluihin ja korkoihin ennen luoton pääoman lyhentämistä.

17. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Euroloanilla on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

18. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.

19. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi. Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun luottolimiitti on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruutusilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta ja luotonantaja kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja luottoa haettaessa.

Euroloanilla on oikeus katsoa luottolimiitti päättyneeksi ilman erillistä irtisanomista, mikäli luottolimiittiä ei ole ollut velallisen käytössä viimeisten 12 kuukauden aikana.

Irtisanomisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva luotto maksetaan loppuun luottotilin ehtojen mukaisesti. Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen purkamisesta kirjallisesti tai sähköisesti luotonsaajalle sekä mahdolliselle takaajalle pysyvällä tavalla.

20. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä:
 • Turvallisuussyistä
 • Mikäli on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti
 • Mikäli riski siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut
 • Mikäli ulosottomies ilmoittaa luotonantajalle luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta
 • Mikäli vakuudenantaja ilmoittaa luotonantajalle vastuunsa rajoittamisesta
 • Mikäli luotonantaja arvioi palvelun käyttöön liittyvän tietoturvariskin merkittävästi kohonneen

Luotonsaajan kohonneeksi riskiksi täyttää maksuvelvollisuutensa katsotaan mm.:
 • Luotonsaaja on maksukyvytön
 • Luotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
 • Luotonsaajalle määrätään edunvalvoja
 • Luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai tilinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Luotonantaja ilmoittaa luottotilin sulkemisesta luotonsaajalle välittömästi sulkemisen jälkeen my.euroloan -palvelussa.

21. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Luotonantaja antaa tiedot luottotilin tapahtumista sähköisellä tai kirjallisella laskulla luotonsaajan valinnan mukaan kerran kuukaudessa. Luotonantajalla on oikeus periä kirjallisesta laskusta hinnastonsa mukainen maksu. Muut luottotiliä koskevat ilmoitukset luotonantaja toimittaa sähköisesti my.euroloan-palveluun. Luotonsaaja voi tarkistaa luottotilinsä tilanteen luotonantajan my.euroloan-verkkopalvelussa.

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu luotonantajalle tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot luotonsaaja hyväksyy sen, että Euroloan tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Luotonsaaja lähettää luotonantajalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi.

22. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi luotonantajalle. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön luotonantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on luotonantajalla oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta maksu. Luotonsaajan on annettava luotonantajan pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

23. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantajan tulee tällöin ilmoittaa sopimusmuutoksesta kohdan 3. mukaisesti. Jos sopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on Euroloanilla oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Euroloanin ilmoittamana ajankohtana.

Mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos lisää velallisen velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Euroloan ilmoittaa muutoksesta my.euroloan-palvelussa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla joko sähköisesti tai paperilla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä.

Mikäli luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaan. Euroloan ei peri irtisanomisesta kuluja.

24. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

25. SALASANA, TUNNUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Luotonsaajalla on mahdollisuus seurata luottotilin tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Euroloanin tarjoamassa my.euroloan-verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. my.euroloan-verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä. Luotonsaaja luo käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luoton myöntämisen yhteydessä tunnistautuessan palveluun pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Tunnusten käyttäminen Euroloanin tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki luotonsaajan tekemät sopimukset, viestit ja muut tahdonilmaisut sitovat häntä sen jälkeen, kun ne on lähetetty Euroloanin palvelussa edellytetyllä tavalla.

Salasana on henkilökohtainen, mikä tarkoittaa, että luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta kenellekään henkilökohtaisia tunnuksiaan. Luotonsaaja vastaa Euroloanille vahingosta, joka on syntynyt siitä, että luotonsaaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Euroloanille epäilystään, että luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti ja laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Euroloanille epäilystään, että tunnukset ovat saattaneet tulla ulkopuolisten tietoon. Luotonsaajan tulee ilmoittaa epäilystään välittömästi sen havaittuaan Euroloanin asiakaspalveluun. Euroloan pidättää oikeuden estää my.euroloan-tunnusten käyttö ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on käytetty oikeudettomasti.

Jos luotonsaaja on antanut tunnukset muulle henkilölle, tunnusten joutuminen muun henkilön haltuun tai tietoon johtuu luotonsaajan huolimattomuudesta tai syystä, joka voidaan lukea luotonsaajan syyksi, vastaa asiakas tunnustensa oikeudettomasta käytöstä ja on korvausvelvollinen siltä osin kuin vahinkoa oikeudettomalla käytöllä on palveluntarjoajalle aiheutettu.

26. VALVONTAVIRANOMAISET

Euroloan Consumer Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

27. TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

28. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Luottotilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot ovat voimassa 15.2.2016 alkaen.