Euroloan-sovellus
Euroloan app store
Euroloan Google play
Etsitkö tietoa Euroloanin laskulla tai osamaksulla maksamisesta?

Lasku- ja osamaksuehdot

1. EUROLOAN

Nimi: Euroloan Consumer Finance Oyj
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 2159120-­9
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@euroloan.fi
Internetosoite: www.euroloan.com

Euroloan Consumer Finance Oyj (myöhemmin Euroloan) toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Luottokustannukset ovat Euroloanin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.

2.2. Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista.

2.3. Todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Sopimuksessa mainittu todelliset kulut huomioiva vuosikorko on laskettu luottohakemuksen sähköisellä allekirjoittamishetkellä olettaen, että luottoaika on kaksi vuotta, käytössä oleva luoton määrä on 2 000 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin kuukausittain 24 samansuuruisena eränä. Laskelmassa on huomioitu mahdollinen tilin vuosi- tai kuukausimaksu.

2.4. Pankkipäivä on määritelty tässä sopimuksessa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA

Asiakas voi pyytää Euroloanilta luottoehdot sopimussuhteen aikana maksutta. Euroloan toimittaa luottoehdot asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla.

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Euroloanin verkkopalvelusivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus, joka on Google Finland Oy:n toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä.

5. LASKU- JA OSAMAKSULUOTTOSOPIMUS 

Asiakas (jäljempänä myös luotonhakija tai hakija) voi hakea lasku- ja/tai osamaksuluottoa Euroloanin yhteistyökumppanin verkkokaupasta tai myymälästä ostettavalle tuotteelle, jonka arvo on yli 10,00 euroa. Euroloan päättää luoton myöntämisestä erikseen kunkin tuotteen ja hakijan osalta. Luoton saaminen edellyttää vähintään 20 vuoden ikää, vakituista osoitetta Suomessa ja ettei hakijalla ole maksuhäiriömerkintää.  Jos Euroloan myöntää luoton, asiakkaalle lähetetään asiakkaan valinnan mukaisesti lasku ostoksen koko määrästä tai ensimmäisen osamaksuerän määrästä.

Asiakas voi valita osamaksuluoton myös saatuaan laskun maksamalla laskuun merkityn ensimmäisen osamaksuerän eräpäivään mennessä. Osamaksuerän maksamalla asiakas sitoutuu Euroloanin kanssa osamaksuluottosopimukseen ja hyväksyy sopimusehdot.

 

Asiakas vastaa lasku- ja osamaksuluottoa koskevien ehtojen noudattamisesta ja lasku- tai osamaksuluoton maksusta Euroloanille. Asiakas vastaa siitä, että hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Lasku- tai osamaksuluoton hakemuksen yhteydessä hakija antaa Euroloanille luvan hankkia luoton kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen, muttei rajoittuen hakijan pankkiin ja työnantajaan sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja / tai yksityisestä luottorekisteristä.

Hyväksyessään lasku- ja osamaksuluoton ehdot hakija antaa toimeksiannon Euroloanille kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja hakijan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Hakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä hakijaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja Euroloan kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Euroloan tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä luotonhakijalle. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että luotonhakija hyväksyy Euroloanin luottoehdot. Euroloan lähettää luottoehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot asiakkaalle pysyvällä tavalla joko sähköisesti tai paperilla.

 

Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja Euroloanin kesken luottosopimuksen, jonka ehtoina ovat nämä yleiset lasku- ja osamaksuluoton ehdot. 

6. LUOTTORAJA

Myönnetyn luoton määrä ja maksuerä ilmoitetaan asiakkaalle luottopäätöksen yhteydessä.

7. LUOTON KÄYTTÖ

Euroloan avaa myönnetyn lasku- ja osamaksuluoton asiakkaan käyttöön välittömästi luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Luotto on käytettävissä heti.

8. MAKSUVAIHTOEHDOT

MAKSU LASKULLA

Laskuluotto kuluineen maksetaan takaisin yhdessä erässä viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Laskulla maksettaessa luottoon lisätään vain laskutuslisä.

Mikäli asiakas ei maksa koko laskua, vaan valitsee laskuun merkityistä osamaksuvaihtoehdoista haluamansa valitsemalla ensimmäisen osamaksuerän määrän, laskuluotto muuttuu osamaksuluotoksi.

OSAMAKSU 

Osamaksuluotto maksetaan luoton myöntämisen yhteydessä sovituin kuukausittaisten osamaksuerien suuruisena. Osamaksuerät sisältävät muun muassa perustamismaksun, kuukausimaksun, koron maksamattomalle pääomalle sekä luoton lyhennyksen. Mahdollinen vuosimaksu lisätään luotosta maksettaviin kuluihin. Osamaksuerät erääntyvät maksettavaksi osamaksuluottoa perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Osamaksuerän suuruus määräytyy asiakkaan valitseman luottoajan mukaan. Euroloanilla on oikeus määrätä kuukausittainen euromääräinen vähimmäiserä luottosuhdetta muodostettaessa. Osamaksuerä on kuitenkin vähintään 10,00 euroa. Mikäli asiakkaan velka on tätä pienempi, osamaksuerä on koko maksamatta oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen. Osamaksuerään lasketaan lisäksi kuuluviksi muut osamaksuluoton käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka on määritelty alla kohdassa 12.

9. LUOTON KORKO

Asiakas on velvollinen maksamaan osamaksuluoton avoimelle saldolle luottosopimuksessa sovitun koron. Luotosta perittävä korko on nähtävissä Euroloanin internetsivuilla.

Viitekorko on Euroopan keskuspankin korko, jota sovelletaan viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää. Korko pyöristetään ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Vahvistettua viitekorkoa sovelletaan aina seuraavat kuusi kuukautta. Asiakkaalle ilmoitetaan voimassa oleva korko Euroloanin internet-sivuilla tai asiakkaan henkilökohtaisilla tunnuksilla my.euroloan-verkkopalvelussa. Mikäli koron laskennassa käytettävän viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy viitekorko lain tai viranomaisohjeen mukaisesti. Asiakkaan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, jona osamaksuluottosopimus on tehty.

Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Osamaksuluoton esimerkkiluotossa, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen olettaen, että luottoaika on kaksi vuotta, käytössä oleva luoton määrä on 2 000 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 24 saman määräisenä eränä kuukauden välein, kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko esimerkkiluotossa tyypilliselle asiakkaalle on 14,9 %. Esimerkissä on huomioitu tyypillisen asiakkaan osamaksuluoton vuosi- ja/tai kuukausimaksu, perustamismaksu sekä luoton korko. Euroloan voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen luottosuhteen syntymistä.


10. VIIVÄSTYSKORKO JA VIIVÄSTYSMAKSUT

Jos laskua tai osamaksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan.

11. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Euroloan on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut tämän luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Euroloan korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Euroloan ei kuitenkaan vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella asiakkaalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, luoton käyttämisestä suoritettava vastike, Euroloanin mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

12. LASKU- JA OSAMAKSULUOTOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Laskulla maksettaessa luottoon lisätään vain laskutuslisä.

Kunkin osamaksuluoton perustamisen yhteydessä asiakkaalta peritään perustamiskulumaksu ja kuukausittain tilinhoitomaksu, jotka sisältyvät osamaksueriin. Osamaksueristä asiakkaalle lähetetään kuukausittain lasku.

Euroloanilla on lisäksi oikeus periä ja veloittaa seuraavat luottoon ja sen käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja muut maksut. Euroloanilla on oikeus muuttaa näitä kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

12.1. Eräpäivän siirto 5 €

12.4. Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle

12.5. Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €

12.6. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 80 € / alkava tunti

12.7. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 € / todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa

12.8. Lyhennysvapaa kuukausi 10 € ja 2–20 % osamaksuluoton määrästä

12.9. Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. Luotonantaja ei palauta alle 10 € ylisuorituksia.

Asiakkaan on korvattava Euroloanille perinnästä aiheutuvat perintäkulut perintälain mukaan. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

13. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Asiakkaalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

14. OSAMAKSULUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva osamaksuluotto erääntyy asiakkaan maksettavaksi, mikäli asiakas laiminlyö jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta, korosta tai muista maksuista ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Euroloanilla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty asiakkaalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.

Lisäksi Euroloan voi eräännyttää luoton maksettavaksi, mikäli asiakas on antanut Euroloanille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka asiakas on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Euroloanilla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen asiakkaan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu asiakkaalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty asiakkaalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy Euroloanin vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos asiakas kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta asiakkaasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Euroloanille ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Euroloanille viivytyksettä. Asiakkaan on todistettava Euroloanille yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä vaikuttavat tekijät.

Lisäksi koko jäljellä oleva luotto erääntyy asiakkaan maksettavaksi, mikäli asiakas laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

15. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Euroloanilla on oikeus kohdistaa viivästynyt suoritus kuluihin ja korkoihin ennen luoton pääoman lyhentämistä.

16. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Euroloanilla on asiakasta kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

17. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

Euroloanilla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli asiakkaan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun asiakkaalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.

18. OSTETUN TUOTTEEN TAI PALVELUN PALAUTUS TAI HINNAN MUUTOS 

Mikäli asiakas palauttaa ostamansa tuotteen Euroloanin yhteistyökumppanille tai asiakas ja yhteistyökumppani sopivat tuotteen hinnan alennuksesta tai palutetusta tuotteesta hyvitettävästä muusta kuin täydestä hinnasta, yhteistyökumppani ilmoittaa muutokset Euroloanille.

Mikäli asiakas on valinnut laskuluotolla maksamisen, yhteistyökumppanin hyväksyttyä palautuksen kokonaisuudessaan myös laskuluotto hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan kuluineen. Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain osaa tuotteita, tai palautettujen tuotteiden hinnasta osa jää asiakkaan maksettavaksi, Euroloan lähettää asiakkaalle ilmoituksen asiakkaan maksettavaksi jääneestä hinnan osasta.

Mikäli asiakas valinnut osamaksuluoton, yhteistyökumppanin hyväksyttyä palautuksen kokonaisuudessaan myös osamaksuluotto hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen. Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain osaa tuotteita, tai palautetujen tuotteiden hinnasta osa jää asiakkaan maksettavaksi, asiakkaan kunkin osamaksuerän euromäärä pysyy alkuperäisen sopimuksen mukaisena, mutta erien lukumäärä vähenee ja maksuaika lyhenee sen mukaiseksi, että koko osamaksuluotto tulee maksetuksi jäljelle jääneen määrän mukaisesti.

19. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Euroloan antaa tiedot osamaksuluoton tapahtumista sähköisellä tai kirjallisella laskulla asiakkaan valinnan mukaan kerran kuukaudessa. Euroloanilla on oikeus periä kirjallisesta laskusta hinnastonsa mukainen maksu.

Euroloanin asiakkaalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu Euroloanille tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot asiakas hyväksyy sen, että Euroloan tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Asiakas lähettää Euroloanille tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi.

20. ASIAKKAAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on asiakkaan ilmoitettava välittömästi Euroloanille. Mikäli asiakas laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön Euroloanin hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on Euroloanilla oikeus hankkia asiakkaan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä asiakkaalta maksu. Asiakkaan on annettava Euroloanin pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

21. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Euroloanilla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Euroloanin tulee tällöin ilmoittaa sopimusmuutoksesta kohdan 3. mukaisesti. Jos sopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on Euroloanilla oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Euroloanin ilmoittamana ajankohtana.

Mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos lisää velallisen velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Euroloan ilmoittaa muutoksesta joko sähköisesti tai paperilla. Muutos tulee voimaan Euroloanin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä.

Mikäli asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, sopimus jatkuu alkuperäisten ehtojen mukaisena sopimuskauden loppuun. 

22. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

23. VALVONTAVIRANOMAISET

Euroloan Consumer Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

24. TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

Asiakas voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

25. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Asiakas voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Euroloania vastaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Euroloanilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Lasku- ja osamaksusopimukseen sovelletaan Suomen lakia.Nämä ehdot ovat voimassa 21.3.2017 alkaen.


Näillä ehdoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.