Lataa PDF (153 Kt)

Yleiset tili- ja luottoehdot, jatkuva luotto

1. LUOTONANTAJA

Nimi: Mash Finance Oyj
Kotipaikka: Helsinki
Y-Tunnus: 2159120-9
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@mash.com ja asiakaspalvelu@euroloan.fi
Internetosoite: www.mash.com/fi ja www.euroloan.fi

Mash Finance Oyj toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla. Mash Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä ”Mash” ja ”Euroloan”. Näissä ehdoissa Mash ja Euroloan rinnastetaan myöhemmin Mash Finance Oyj:hin.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Luotonantaja on Mash Finance Oyj.
2.2. Luotto on Luotonantajan tarjoamaa jatkuvaa luottoa (ns. luottolimiitti).
2.3. Luottohakemus tarkoittaa kohdan 2.2 tarkoittaman Luoton myöntämistä koskevaa Luotonhakijan hakemusta.
2.4. Luotonhakija on luonnollinen henkilö, joka hakee Luotonantajalta Luottoa tekemällä Luottohakemuksen.
2.5. Luotonsaaja on luonnollinen henkilö, jolle Luotonantaja on myöntänyt Luoton.
2.6. Luottokustannukset ovat Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä, mukaan lukien Luottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.
2.7. Luoton Korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Korkoa nostetulle summalle sekä nostoon liittyville kustannuksille, jotka lisätään Luoton määrään.
2.8. Luottosopimuksen muodostavat yhdessä: a) Luoton yleiset ehdot ja hinnasto b) Luotonantajan luottopäätös c) Luottohakemus ja d) Luotosta laaditut vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -asiakirja.
2.9. Pankkipäivä on määritelty näissä ehdoissa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä Suomessa.

3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA

Luotonsaaja voi pyytää Luotonantajalta luottoehdot milloin tahansa Luottosopimusta koskevan sopimussuhteen aikana maksutta. Luotonantaja toimittaa luottoehdot ennen Luottosopimuksen tekemistä Luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla, kuten Luotonantajan ylläpitämille asiakassivuille.

4. TIETOSUOJA, EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Luotonantaja sitoutuu varmistamaan henkilöiden yksityisyyden ja käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja lainmukaisesti. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa siten kuin Luotonantajaan soveltuvassa Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa (2016/679) on tarkemmin määritelty. Käsittely on kuvattu Luotonantajan tietosuojaselosteessa.

Luotonantajan verkkopalvelusivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus, joka on Google Finland Oy:n toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla tietosuojaselosteessa.

5. LUOTTOHAKEMUS JA LUOTON MYÖNTÄMINEN

Luottotili voidaan myöntää Luottohakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolla on pysyvä osoite Suomessa ja joka täyttää Luotonantajan luotonantokriteerit eli Luotonantajan arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Luotonhakija vastaa siitä, että hänen Luottoa hakiessaan antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia, ja on vastuussa antamiensa Luottohakemuksen tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Luottohakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista mahdollisista viivästyksistä. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonhakijan antamat yhteystiedot ovat oikeita.

Luottohakemuksen sähköisesti allekirjoittamalla tai Luottohakemuksen tekemällä Luotonhakija antaa Luotonantajalle luvan hankkia Luoton kannalta merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien tietoja Luotonhakijan pankilta ja työnantajalta, sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja/tai yksityisestä luottorekisteristä. Lisäksi Luotonhakijan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita Luottosopimukseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle Luottohakemuksen käsittelyn tai muutoin Luottosopimuksen kannalta tarpeellisia.

Luotonhakija vastaa yksin tai mahdollisen takaajan kanssa yhteisvastuullisesti Luottosopimuksen ehtojen noudattamisesta ja Luoton takaisinmaksusta.

Tehdessään Luottohakemuksen Luotonsaaja antaa samalla Luotonantajalle toimeksiannon kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja Luotonsaajan aikaisemmista luotoista Luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonhakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä Luotonhakijaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja tekee luottopäätöksen Luottohakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä Luotonhakijalle. Luottohakemuksen hyväksymisen ja Luottosopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että Luotonhakija hyväksyy Luotonantajan luottoehdot sekä Luotonhakijalle esitetyt vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, jotka on edellä kohdan 3 mukaisesti annettu Luotonhakijan saataville ennen Luottosopimuksen tekemistä.

Mikäli Luotonantaja hyväksyy Luottohakemuksessa esitettyä pienemmän luottolimiitin tai suuremman vähimmäislyhennyksen Luotolle, kyseessä on tarjous, joka Luotonhakijan täytyy hyväksyä edelleen sähköisesti, jotta Luottosopimus syntyy.

Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä luottopäätöksiä, elleivät hylkäämisen pääasiallisena syynä ole Luotonhakijan merkittävät maksuhäiriömerkinnät.

6. LUOTTORAJA

Luotonantajan myöntämän luottotilin luottoraja voi olla enintään 15 000 euroa. Myönnetystä luottorajasta ja vähimmäismaksuerästä ilmoitetaan Luotonsaajalle luottopäätöksen yhteydessä.

Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa, ja muutoksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Luotonantaja voi myös muuttaa tai peruuttaa luottorajan, mikäli Luotonsaaja laiminlyö velvollisuutensa tai Luotonantajalla on vastaava perusteltu syy.

Luotonsaaja voi hakea Luotonantajalta luottorajan nostamista, joka rinnastetaan uuden Luotonantajan luottopäätöksen tekemiseen ja Luottosopimuksen syntymiseen.

Luottorajaa määrittäessä huomioidaan myös Luotonhakijan muut luotot Luotonantajalta, esimerkiksi hyödykesidonnaiset luotot.

7. LUOTON KÄYTTÖ

Luotonantaja avaa myönnetyn luottolimiitin Luotonsaajan käyttöön välittömästi Luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Luottolimiitti on käytettävissä heti, ellei Luottoa haettaessa ole nimenomaisesti muusta sovittu. Luotonsaajalla on oikeus käyttää Luottoa Luottosopimuksessa sovitun luottolimiitin puitteissa edellyttäen, että kuukausierät ja muut maksut ovat maksettu viimeistään eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää.

Luotonantaja tekee Luotonsaajasta riskiarvion kunkin myönnetyn luottolimiitin puitteissa tehdyn noston yhteydessä erikseen, eikä myönnetty luottolimiitti siten automaattisesti oikeuta Luotonsaajaa nostamaan luottolimiitin enimmäismäärää.

Mikäli Luotonsaajalla on toiseen luottosopimukseen perustuva Luotto Luotonantajalta (esimerkiksi hyödykesidonnainen luotto), Luotonantaja voi huomioida tämän luottolimiitin käyttämisessä ja maksettavien lyhennysten määrittämisessä.

Luotto on käytettävissä Luotonantajan verkkopalvelun kautta, mutta Luottoa on myös mahdollista käyttää niissä verkkokaupoissa hyödykkeiden maksamiseen, joissa Luotonantajan palvelu on käytettävissä.

8. LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät kohdassa 11 (perustamismaksu, kuukausimaksu, korko, lyhennys) määritellyt erät. Mahdollinen vuosimaksu (ja tilinhoitomaksu) lisätään tilistä maksettaviin kuluihin.

Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi luottolimiittiä perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Luotonantajalla on oikeus määrätä kuukausittainen euromääräinen vähimmäiserä Luottosopimuksen syntyessä. Kuukausierä on kuitenkin vähintään 20 euroa. Mikäli Luotonsaajan velka on tätä pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja muine maksuineen. Kuukausierään lasketaan lisäksi kuuluviksi muut Luoton käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka ovat määritelty hinnastossa kohdassa 11 ja luottokohtaisesti Luotonantajan verkkopalvelussa.

9. LUOTON KORKO JA LUOTTOKUSTANNUKSET

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottolimiitin määrälle (tilin avoimelle saldolle) Luottosopimuksessa sovitun Koron. Luotosta perittävä Korko on korkolain perusteella vahvistettu viitekorko lisättynä Luotonantajan kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Viitekorko tarkistetaan kuuden kuukauden välein ja se on nähtävissä Luotonantajan verkkosivuilla; Mash hinnasto, Euroloan hinnasto.

Viitekorko on Euroopan keskuspankin korko, jota sovelletaan viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää. Korko pyöristetään ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Vahvistettua viitekorkoa sovelletaan aina seuraavat kuusi kuukautta. Luotonsaajalle ilmoitetaan voimassa oleva Korko Luotonantajan verkkosivuilla tai Luotonantajan verkkopalvelussa, johon Luotonsaajan kirjautuu henkilökohtaisilla tunnuksilla. Mikäli Koron laskennassa käytettävän viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy viitekorko lain tai viranomaisohjeen mukaisesti. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Luotonantaja on vastaanottanut Luotonsaajan toimeksiannon luotonnostosta.

Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla Luottokustannukset vuosikorkona Luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Sopimuksessa mainittu todelliset kulut huomioiva vuosikorko on laskettu Luottohakemuksen sähköisellä allekirjoittamishetkellä olettaen, että luottoaika on 60 kuukautta, käytössä oleva Luoton määrä on 7 000 euroa, Luoton Korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja Luotto maksetaan takaisin kuukausittain 60 saman suuruisena eränä, jolloin todellinen vuosikorko tyypilliselle asiakkaalle on 17,6 %. Arvioitu maksettavaksi tuleva Luoton kokonaismäärä on 10 284,80 euroa, josta 600 euroa lainanhoitokuluja, 150 euroa Luoton perustamiskuluja ja 2 534,80 euroa korkokuluja. Luottokustannukset yhteensä ovat 3 284,80 euroa.

Laskelmassa on huomioitu mahdollinen tilin vuosi- tai kuukausimaksu, perustamismaksu, nostoprovisio ja Luoton Korko. Luotonantaja voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Luotonhakija saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen Luottosopimuksen syntymistä. Lisäksi Luotonantaja voi periä Luotonsaajalta Luottokustannuksiin kuulumattomia hinnastossa eriteltyjä kuluja Luotonsaajan itse valitsemista lisäpalveluista, jotka eivät ole luottosuhteen johdosta Luotonantajan tiedossa ja joita ei lasketa mukaan laskettaessa kuluttajasuojalain mukaista todellista vuosikorkoa tai kuluttajasuojalain mukaista luottokustannusten maksimimäärää.

Ellei toisin ole Luoton myöntämisen yhteydessä ilmoitettu, Luottoon liittyvät Korko, muut maksut ja lyhennykset määräytyvät Luotonhakijan taustan mukaisesti. Määräytymisperusteina käytetään muun muassa seuraavia tekijöitä:

 • Luotonhakijan luottohistoria ja nykyisten luottojen määrä
 • Luoton yhteisvastuullisten takaajien määrä
 • Luotonhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät
 • Luotonhakijan kanta-­asiakkuus
 • Luotonhakijan maksukyky

10. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Luotonantaja on velvollinen korvaamaan Luotonsaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Luotonantaja korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Luotonantaja ei kuitenkaan vastaa Luotonsaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Luotonsaajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Luotonsaaja laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Luotonsaajalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Luotonsaajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, Luoton käyttämisestä suoritettava vastike, Luotonantajan mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

11. LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Luotonantajalla on Luoton Koron lisäksi oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä alla esitetyt Luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut.

Luotonhakijan saamassa henkilökohtaisessa tarjouksessa kulut ja maksut ovat seuraavat:

11.1. Luottotilin avausmaksu/Luoton perustamismaksu 0 - 150 €
11.2. Vuosimaksu 0 €
11.3. Kiinteä kuukausimaksu 0 €
11.4. Tilinhoitomaksu lainakuukausilta 0–15 €
11.5. Nostoprovisio 0–22,5 % nostetusta pääomasta
11.6. Luottorajan muuttaminen 0-12 € ja 0-4% muutoksesta
11.7. Vähimmäislyhennyksen muuttaminen 0–5 € ja 0–4 % muutoksesta
11.8. Eräpäivän siirto 5 €, siirto vähintään 14 vuorokautta
11.9. Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20–40 €
11.10. Maksuhuomautus 5 €
11.11. Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle
11.12. Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €
11.13. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 80 € / alkava tunti
11.14. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 €/todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa
11.15. Lyhennysvapaa kuukausi 10 € ja 2–20 % luottolimiitistä
11.16. Paperilasku 0–5,95 €
11.17. Lasku sähköpostiin 0 €
11.18. Pikanosto-/pikamaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %
11.19. Hetinosto-/hetimaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %
11.20. Maksun pikakäsittely: 0–2 € + 0–1,9 %
11.21. Kuukausimaksun pienennys: 0–10 € + 0–10 % kuukausierästä
11.22. Lasku verkkopalveluumme on aina maksuton
11.23. Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. Luotonantaja ei palauta alle 10 euron ylisuorituksia
11.24. Luottotilin Korko 0-19,9 %
11.25. Luoton hintatakuu lainakuukausilta 0 – 10,99 €
11.26. Uuden luottopäätöksen tekeminen Luotonsaajan pyynnöstä 0 – 150 €

Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi Luotonsaajan on korvattava Luotonantajalle perinnästä aiheutuvat perintälain mukaiset perintäkulut. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Näet oman henkilökohtaisen hinnastosi kirjautumalla asiakassivuille (www.euroloan.fi/login).

12. TAKAAJAN YHTEISVASTUU

Luotonsaaja sekä mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja vastaavat yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Luotonantajalle koko Luoton pääomasta, Korosta sekä muista Luottokustannuksista ja muutoin Luottosopimuksen perusteella Luotonantajalle maksettavista maksuista, kuluista ja palkkioista.

13. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luottosopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko nostettu Luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

14. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva Luotto erääntyy Luotonsaajan tai mahdollisen yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli Luotonsaaja laiminlyö jonkin Luottosopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista, ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.

Lisäksi Luotonantaja voi eräännyttää Luoton maksettavaksi heti, mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, Luottosopimukseen perustuva maksu on viivästynyt olennaisesti tai Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Luotonantajalla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine Luottosopimukseen perustuvine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Luotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee.

Luottoa ei eräännytetä maksuviivästystilanteessa, jos maksun viivästyminen johtuu Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Luotonantajalle viivytyksettä. Luotonsaajan on todistettava Luotonantajalle yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy Luotonsaajan tai yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli Luotonsaaja laiminlyö jonkin Luottosopimukseen perustuvan maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Mikäli luoton mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja kuolee tai hänet asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta, Luotonsaajan tai takaajan on hankittava uusi Luotonantajan hyväksymä takaaja yhden kuukauden määräajassa. Muutoin Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine Luottosopimukseen perustuvine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi.

15. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Luotonantajalla on oikeus valita vapaasti saamiensa maksusuoritusten kohdistusjärjestys.

16. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Luotonantajalla on Luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää Luottosopimus tai siihen perustuva saaminen siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää Luottosopimus tai siihen perustuva saaminen edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tämän Luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

17. OSTETUN TUOTTEEN TAI PALVELUN PALAUTUS TAI HINNANMUUTOS

Tätä kohtaa sovelletaan vain, mikäli Luotonsaaja on käyttänyt Luottoa hyödykkeen ostamiseen Luotonantajan yhteistyökumppanin palvelussa.

Luotonsaaja on velvollinen selvittämään Luotonantajan yhteistyökumppanilta ko. hyödykkeiden ostamiseen ja kaupan peruuttamiseen soveltamat ehdot. Luotonsaaja myös vastaa yhteistyökumppanille mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ostetuista ja/tai tilatuista, mutta noutamatta tai käyttämättä jätetyistä hyödykkeistä yhteistyökumppanin soveltamien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Luotonsaaja palauttaa Luotonantajan myöntämällä Luotolla ostamansa tuotteen Luotonantajan yhteistyökumppanille tai Luotonsaaja ja yhteistyökumppani sopivat tuotteen hinnan alennuksesta tai palautetusta tuotteesta hyvitettävästä muusta kuin täydestä hinnasta, yhteistyökumppani ilmoittaa muutokset Luotonantajalle. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä palautuksen kokonaisuudessaan myös hyödykesidonnainen Luotto hyvitetään Luotonsaajalle kokonaisuudessaan kuluineen.

Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain osaa tuotteita, tai palautettujen tuotteiden hinnasta osa jää Luotonsaajan maksettavaksi, Luotonantaja lähettää Luotonsaajalle ilmoituksen Luotonsaajan maksettavaksi jääneestä hinnan osasta. Tällöin Luotonsaajan vähimmäislyhennyserän euromäärä pysyy alkuperäisen Luottosopimuksen mukaisena, mutta jäljelle jäävien erien lukumäärä vähenee ja maksuaika lyhenee sen mukaiseksi, että koko Luotto tulee maksetuksi.

Mikäli Luotonsaaja on valinnut maksaa hyödykkeet Luotolla, mahdollinen hyvitys tai osittainen hyvitys vaikuttaa Luoton avoimeen pääomaan ja avoimiin kuluihin ja korkoihin.

18. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.

19. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Luotto on jatkuvaa luottoa ja Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa Luottosopimus 14 päivän kuluessa Luottosopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi tai asiakaspalvelu@mash.com.

Peruuttamistapauksissa Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun Luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun Luotto on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä, sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa Luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden ja Luotonantaja kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopijapuolella on oikeus purkaa Luottosopimus välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo Luottosopimuksen ehtoja. Luotonsaajan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen sekä olennainen maksuviivästys.

Luotonantajalla on oikeus katsoa Luotto päättyneeksi ilman erillistä irtisanomista, mikäli Luotto ei ole ollut Luotonsaajan käytössä päättämistä edeltävien 12 kuukauden aikana.

Luotonantajalla on oikeus irtisanoa käyttämätön luottolimiitti päättymään välittömästi.

Irtisanomisen jälkeen Luoton käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva Luotto erääntyy maksettavaksi. Luotonantaja ilmoittaa Luottosopimuksen päättämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Luotonsaajalle sekä mahdolliselle takaajalle pysyvällä tavalla.

20. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus estää tai rajoittaa Luoton käyttöä seuraavilla perusteilla:

 • Mikäli turvallisuussyistä on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti
 • Mikäli riski siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut
 • Mikäli ulosottomies ilmoittaa Luotonantajalle Luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta
 • Mikäli vakuudenantaja ilmoittaa Luotonantajalle vastuunsa rajoittamisesta
 • Mikäli Luotonantaja arvioi palvelun käyttöön liittyvän tietoturvariskin merkittävästi kohonneen

Luotonsaajan kohonneeksi riskiksi täyttää maksuvelvollisuutensa katsotaan mm.:

 • Luotonsaaja on maksukyvytön tai Luotonsaajan maksukyky on olennaisesti heikentynyt.
 • Luotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.
 • Luotonsaajalle määrätään edunvalvoja.
 • Luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai tilinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Luotonantaja ilmoittaa luottotilin sulkemisesta Luotonsaajalle välittömästi sulkemisen jälkeen verkkopalvelussa.

21. SOPIJAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Ellei Luottosopimuksesta muuta johdu, Luotonantaja antaa tiedot luottotilin tapahtumista Luotonsaajan valinnan mukaan joko sähköisellä tai paperilaskulla kerran kuukaudessa. Luotonantajalla on oikeus periä paperilaskusta hinnastonsa mukainen maksu. Muut luottotiliä koskevat ilmoitukset Luotonantaja toimittaa sähköisesti verkkopalveluun. Luotonsaaja voi tarkistaa luottotilinsä tilanteen Luotonantajan verkkopalvelussa. Luotonsaaja on velvollinen itse seuraamaan verkkopalvelussa tapahtuvaa viestintää ja tarvittaessa toimimaan sen mukaisesti.

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu Luotonantajalle tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot Luotonsaaja hyväksyy sen, että Luotonantaja tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Luotonsaaja lähettää Luotonantajalle tätä Luottosopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi tai asiakaspalvelu@mash.com.

22. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on Luotonsaajan ilmoitettava välittömästi Luotonantajalle. Mikäli Luotonsaaja laiminlyö Luotonantajan laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta välttämättömän yhteystietonsa muutoksesta ilmoittamisen, on Luotonantajalla oikeus hankkia Luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä Luotonsaajalta kohdan 11 mukaisesti enintään 40 euron maksu. Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita Luottosopimukseen ja luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luottosopimuksen tai luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

23. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja (mukaan lukien nämä ehdot) seuraavasti:

Korkoa voidaan muuttaa kohdan 9 mukaisesti.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa muita Luottosopimuksen mukaisia muita kuluja, palkkioita ja maksuja lain muutoksen, viranomaispäätöksen, yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi edellyttäen, ettei mahdollinen korotus ole suurempi kuin Luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua Luottosopimuksen mukaan peritään. Luotonantaja ilmoittaa Luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Luotonsaajalle, ellei Luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Muissa Luottosopimusmuutostilanteissa, mikäli Luottosopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos muutos johtuu lain muutoksesta, tai viranomaisen päätöksestä, on Luotonantajalla oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana.

Mikäli Luottosopimuksen tai sen ehtojen muutos puolestaan lisää Luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Luotonantaja ilmoittaa muutoksesta verkkopalvelussa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla joko sähköisesti tai paperilla, ja muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, mutta kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa Luottosopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Luottosopimus kohdan 19 mukaan. Luotonantaja ei peri irtisanomisesta kuluja.

24. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin sopijapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

25. SALASANA, TUNNUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Luotonsaaja voi seurata luottotilin tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Luotonantajan tarjoamassa verkkopalvelussa. Luotonsaaja luo käyttäjätunnuksensa ja salasanansa Luoton myöntämisen yhteydessä tunnistautuessaan palveluun pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, ja Luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään. Luotonsaajan tulee ilmoittaa Luotonantajan asiakaspalveluun välittömästi epäilystään, että tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen hallintaan tai tietoon.

Verkkopalvelussa Luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. Verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Tunnusten käyttäminen Luotonantajan tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa Luotonsaajan allekirjoitusta. Kaikki Luotonsaajan verkkopalvelussamme tekemät sopimukset, viestit ja muut tahdonilmaisut sitovat Luotonsaaja.

Luotonsaaja vastaa Luotonantajalle vahingosta, joka on syntynyt siitä, että Luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti tai laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Luotonantajalle epäilystään, että tunnukset ovat saattaneet tulla ulkopuolisten tietoon sekä kaikesta tunnuksien oikeudettomasta käytöstä Luotonantajalle aiheutuneesta vahingosta, mikäli Luotonsaaja on antanut tunnukset ulkopuoliselle tai mikäli tunnusten joutuminen ulkopuolisen tietoon johtuu Luotonsaajan huolimattomuudesta tai muusta tämän syyksi luettavasti syystä.

Luotonantaja pidättää oikeuden estää verkkopalvelun tunnusten käyttö ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on käytetty oikeudettomasti.

26. MAKSUPALVELUDIREKTIIVI

Hyväksyessään nämä ehdot Luotonhakija antaa Luotonantajalle oikeuden hyödyntää Luotonhakijan antaman pankkitilin tilitietoja siinä laajuudessa kuin toinen maksupalveludirektiivi (direktiivi (EU) 2015/2366) tämän mahdollistaa.

27. VALVONTAVIRANOMAISET

Mash Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

Tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojaasetusta (www.tietosuoja.fi) Suomessa.

28. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi myös nostaa tästä Luottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Luotonantajaa vastaan Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.9.2019 alkaen. Näillä ehdoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

 


Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.